Wakepark Bydgoszcz: Turniej siatkówki plażowej kobiet

  To juz kolejny turniej organizowany przez Wakepark Bydgoszcz. Zapisy na rezerwacje@wakeparkbydgoszcz.pl Zasady turnieju: I. ZASADY OGÓLNE 1. Do turnieju zgłosić się mogą pary, zgłoszenie następuje po wysłaniu na adres rezerwacje@wakeparkbydgoszcz.pl maila, który zawiera następujące dane: – Imiona i nazwiska zawodników – Numer kontaktowy do kapitana zespołu – Rok urodzenia członków zespołu – Nazwę zespołu (opcjonalnie). W przypadku nie podania nazwy zespołu, organizator nada drużynie nazwę składającą się z nazwisk grających w niej zawodników. 2. Odprawa techniczna oraz losowanie rozstawienie zespołów odbywa się w dniu turnieju od godz. 9:30. Stawienie się na odprawie technicznej jest obowiązkowe dla wszystkich zapisanych par. Brak stawiennictwa na odprawie technicznej powoduje dyskwalifikację pary. 3. Podczas odprawy technicznej zawodnicy są zobowiązani do podpisania oświadczenia o stanie zdrowia umożliwiającym im udział w turnieju lub do okazania Organizatorowi ważnych badań lekarskich wykonanych przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej. Druki oświadczenia o stanie zdrowia będą dostępne w dniu turnieju u Organizatora. Brak badań lekarskich oraz odmowa podpisania oświadczenia skutkuje niedopuszczeniem do zawodów. 4. Początek pierwszych spotkań 15 minut po zakończeniu odprawy technicznej. 5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu lub odwołania rozgrywek, o wystąpieniu takiego faktu Organizator poinformuje zapisanych uczestników turnieju pocztą elektroniczną. 6. Organizator zapewnia obsługę sędziowską, opiekę medyczną, piłki meczowe oraz obsługę techniczną turnieju. Organizator nie zapewnia piłek do rozgrzewki. 7. Organizator nie ubezpiecza zawodników w żadnym zakresie oraz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne urazy i kontuzje odniesione podczas zawodów. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność oraz ryzyko. 8. Wszelkie ewentualne zobowiązania podatkowe z tytułu otrzymania nagród zobowiązani są pokryć uczestnicy we własnym zakresie. II. SYSTEM GIER, WPISOWE, LIMIT ZAPSIÓW 1. Wpisowe na turniej wynosi 35 zł/para. W przypadku wpłaty wpisowego oraz braku występu w turnieju z jakiegokolwiek powodu, skrócenia lub przerwania rozgrywek wpisowe nie będzie zwrócone. 2. Zawody rozgrywane są systemem „brazylijskim” w zgodzie z aktualną polską wersją Oficjalnych Przepisów Gry w Siatkówkę Plażową PZPS. 3. System rozgrywek (ilość setów oraz ilość punktów potrzebnych do wygrania seta) zostanie ustalony przez Organizatora w dniu rozgrywek. Turniej odbywa się na dwóch boiskach równocześnie. 4. W zespołach mogą występować amatorzy oraz zawodnicy dowolnego klubu sportowego. 5. Zawodnik może występować tylko w jednym zespole, podczas turnieju. Złamanie tego punktu będzie skutkowało dyskwalifikacją pary, w której gra zawodnik łamiący przepisy. 6. Limit zapisów ustala się na 24 pary. W przypadku szczególnego zainteresowania turniejem Organizator może zwiększyć limit miejsc. III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 1. Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do znajomości przepisów, przyjmowania w sportowym duchu decyzji sędziów oraz stosowania się do zaleceń wydawanych przez Organizatora. 2. Organizator ma prawo zdyskwalifikować pojedynczego zawodnika bądź parę w przypadku nagannego zachowania np. przebywanie pod wpływem środków odurzających, agresja itp. 3. Organizator ma prawo zdyskwalifikować pojedynczego zawodnika bądź parę w przypadku stwierdzenia spowodowania aktu wandalizmu. Każdy, kto dopuści się aktu wandalizmu zobowiązany jest pokryć wyrządzone przez siebie szkody w całości na własny koszt. 4. Organizator decyduje o rozstrzygnięciu wszystkich spraw spornych nie objętych tym regulaminem, a w przypadku sporów sportowych decyduje zasięgając wcześniej opinii sędziów. 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w dowolnym momencie. 6. Zgłoszenie do turnieju oznacza akceptację wszystkich postanowień tego regulaminu. ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW! adres: rezerwacje@wakeparkbydgoszcz.pl  

3/07/2016, g. 9:00

Wpisowe na turniej wynosi 35 zł/para

Wakepark Bydgoszcz Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz