Bydgoskie Centrum Sztuki: Opera na afiszu

Horno za­prasza: Opera na afiszu. Wy­stawa pla­katów BFO od 1994 r.

Dwa­dzie­ścia cztery pla­katy ope­rowe ze zbiorów byd­go­skiej opery bę­dzie można po­dzi­wiać na wy­stawie w Cen­trum Sztuki im. Sta­ni­sława Horno-​Popławskiego przy ul. Ja­giel­loń­skiej 47 w Byd­goszczy. Wy­stawa to­wa­rzy­sząca XXIV Byd­go­skiemu Fe­sti­wa­lowi Ope­ro­wemu, or­ga­ni­zo­wa­nemu przez Operę Nova, rusza od 4 maja i bę­dzie trwała do 13 maja.

Eks­po­no­wane au­ten­tyczne pla­katy ope­rowe pre­zen­tują ko­lekcję prac za­pro­jek­to­wa­nych przez naj­wy­bit­niej­szych pol­skich gra­fików, m.in. przed­sta­wi­cieli pol­skiej szkoły pla­katu. Plakat ope­rowy, peł­niąc rolę gra­ficz­nego skrótu, wy­mykał się za­wsze roz­wią­za­niom ko­mer­cyjnym, przez co cha­rak­te­ry­zował się wy­so­kimi wa­lo­rami ar­ty­stycz­nymi, wy­ra­fi­no­wanym ję­zy­kiem pla­stycznym i ty­po­gra­ficznym, eks­pre­syj­no­ścią i dba­ło­ścią o wy­ko­nanie. Pre­zen­to­wane na wy­stawie pla­katy wy­szły da­leko poza funkcje in­for­ma­cyjne i za­po­wia­da­jące nad­cho­dzące wy­da­rzenia ope­rowe. Pla­katy ope­rowe to wy­jąt­kowe dzieła, które po­ka­zują związek pro­jektu gra­ficz­nego i mu­zyki. Za każdym pla­katem ope­rowym stoi kon­kretna fa­buła prze­ka­zana w gra­ficznej i syn­te­tycznej pro­stocie plakatu.

Sta­rannie wy­se­lek­cjo­no­wane przez nas pla­katy ope­rowe warto zo­ba­czyć z kilku po­wodów - uważa Hanna Kardas za­ło­ży­cielka BCS-​u. W dobie gra­fiki kom­pu­te­rowej pla­katy ope­rowe wy­ko­nane tra­dy­cyj­nymi me­to­dami na­bie­rają wy­jąt­ko­wego zna­czenia. W więk­szości przy­padków pla­katy te od po­czątku do końca wy­ko­ny­wane są w tra­dy­cyjny sposób za po­mocą farby, tuszu i pędzla, bez użycia fo­to­grafii, kom­pu­tera i pro­gramów gra­ficz­nych, W pro­cesie ich po­wsta­wania to­wa­rzy­szyły im ra­czej środki przy­na­leżne ma­lar­stwu i ty­po­grafii. Są to tak na­prawdę ob­razy, głę­boko prze­my­ślane, za­równo pod względem formy, jak i treści. Dla­tego też polska szkoła pla­katu jest tak do­ce­niana na całym świecie. W pre­zen­to­wa­nych przez nas pra­cach opo­wia­da­ją­cych hi­storię wy­sta­wia­nych oper widać zin­dy­wi­du­ali­zo­wany styl twórców i wy­sokie wa­lory artystyczne.

Pla­katy za­ska­kują nas nie tylko róż­no­rod­no­ścią roz­wiązań pla­stycz­nych, ale też dow­cipem, alu­zyj­no­ścią, afo­ry­zmami, gra­ficz­nymi sko­ja­rze­niami. Sam plakat ope­rowy jest bardzo trudną formą sztuki, gdyż w jednej pro­stej for­mule musi za­wierać nie tylko in­for­mację o wy­da­rzeniu ope­rowym, ale także ukazać za po­mocą środków gra­ficz­nych wy­brany frag­ment li­bretta czy tytuł opery. Bywa, że plakat unika jed­no­znacz­nego wska­zania, gra me­ta­fo­rami, za­ska­kuje sko­ja­rze­niami i alu­zjami. Oglą­dając plakat ope­rowy zmu­szani więc je­steśmy do re­fleksji, do wyj­ścia poza prosty reklamowo-​graficzny znak. Pre­zen­to­wana u nas wy­stawa po­ka­zuje więc do­sko­nały warsztat gra­ficzny, per­fek­cyjne roz­pla­no­wanie ty­po­gra­ficzne, czy nawet uni­kalne, cha­rak­te­ry­styczne dla każ­dego z twórców li­ter­nictwo. Wszystkie te cechy po­wo­dują, że warto wy­stawę od­wie­dzić, pre­zen­to­wane pla­katy są często nie mniej in­te­re­su­jące od przed­sta­wień, które swego czasu za­po­wia­dały, są ich spójną czę­ścią. Je­stem pewna, że te wy­sma­ko­wane ar­ty­stycznie kre­acje na długo po­zo­staną w pa­mięci zwie­dza­ją­cych. Po prostu, obok pre­zen­to­wa­nych pla­katów nie można przejść obojętnie.

Pla­katy au­tor­stwa naj­wy­bit­niej­szych pol­skich twórców, ta­kich jak: Wie­sław Ro­socha, Wie­sław Wał­kuski, Wiktor Sa­dowski, Ro­sław Szaybo, Wie­sław Grze­gor­czyk, Mi­chał Ba­tory czy Ka­ro­lina Michałowska-​Filipowicz bę­dzie można oglądać w Byd­go­skim Cen­trum Sztuki im. Sta­ni­sława Horno-​Popławskiego od 4 do 13 maja br.

Wśród za­pre­zen­to­wa­nych prac znaj­duje się praw­dziwy unikat – je­dyny za­cho­wany eg­zem­plarz pla­katu z I edycji Byd­go­skiego Fe­sti­walu Ope­ro­wego z 1994 roku.

Do­dat­kowo, bę­dzie można obej­rzeć suknię Zofii ze spek­taklu Sta­ni­sława Mo­niuszki „Halka” z 2013 roku.

4-​13/​05/​2017, g. 10.00

WSTĘP: 3/​5 ZŁ
Dla po­sia­daczy kar­netów na XXIV Byd­goski Fe­stiwal Ope­rowy wstęp na wy­stawę jest darmowy.

Byd­go­skie Cen­trum Sztuki
ul. Ja­giel­lońska 47
Bydgoszcz

Komentarz

Słowa kluczowe: ,